Ptujčan.si

7. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj – video

7. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj – video

7. seja je prva, katera je v celoti video snemana in javno objavljena na spletu. S pomočjo zaznamkov (klik na čas pri vsaki točki), lahko enostavno skočimo na določen del dnevnega reda. Poleg zaznamkov, bi lahko tak zapis bil obogaten s transkripti, rezultati glasovanj, komentarji itd.
Celotni video si lahko ogledate na tej povezavi (0:00).

Dnevni red:

1. 6:01 Predlog zapisnika
2. 8:02 Pobude in vprašanja
3. 28:14 Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o soglasju k bonitetam po izteku veljavnosti pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih za izgradnjo CERO Gajke
4. 29:24 Predlogi Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o.
5. 31:43 Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane nadzornega sveta podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o.
7. 33:38 Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 26. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
7.39:45 Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o višini subvencioniranja cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj
8. 40:50 Predlog Sklepa o soglasju k Pogodbi o predčasnem prenehanju stavbne pravice za gradnjo Vrtca Zvonček
9. 42:13 Predlog Sklepa o izdaji soglasja k pričetku aktivnosti za sklenitev Sporazuma o nadomestilu na podlagi pravnomočne odločbe o razlastitvi, št. 352-15/2009 z dne 19. 4. 2010
10. 43:27 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 388 Rogoznica parceli 648/1 in 649/1
11. 44:35 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 400 Ptuj parcele 1494/1, 1540 in 1533/5
12. 45:45 Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 390 Mestni Vrh parcela 408/15
13. 46:42 Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcela 2418 in parcela 2419
14. 47:42 Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju parcela 579/3
15. 48:42 Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 707/1
16. 49:43 Predlog Sklepa o prodaji stanovanja, Prešernova 5, Ptuj, katastrska občina 400 Ptuj, stavba 1538, del stavbe 1
17. 50:50 Predlog Sklepa o prodaji stanovanja, Prešernova 5, Ptuj, katastrska občina 400 Ptuj, stavba 1538, del stavbe 2
18. 51:37 Predlog Sklepa o prodaji stanovanja, Prešernova 5, Ptuj, katastrska občina 400 Ptuj, stavba 1538, del stavbe 4
19. 52:20 Predlog Sklepa o menjavi nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parceli 3500/10 in 3500/17 z nepremičninami katastrska občina 400 Ptuj parcele 3503/11, 3503/12, 3503/13, 3503/14, 3503/15 in 3503/16
20. 53:42 Predlog Sklepa o brezplačni uporabi poslovnega prostora, Slovenskogoriška cesta 18, Ptuj
21. 54:30 Volitve in imenovanja
22. 58:00 Informacije

Tale zapis je prikaz, kako lahko s sodobno tehnologijo omogočimo vpogled v dogajanje mestnih sej.
Seveda se da izkušnjo še bolje dodelati, verjamem pa, da je za predstavitev zmožnosti to dobro izhodišče.
O tem in podobnem sva s Samo M. Strelec že večkrat pisala in v preteklosti ustvarila ptujčan.si in verjameva, da bo to enkrat realnost: